Кошторис

 Кошторис
     ЗАТВЕРДЖЕНО     
     Наказ Міністерства  фінансів України   
     28 січня 2002 року  N 57     
    (у редакції наказу  Міністерства фінансів  України  
    від 04 грудня 2015 року №1118)    
           
  Затверджений у сумі ___________________________ 3 106 816,00 грн  
Три мільйона сто шість тисяч вісімсот шістнадцять грн.  00 коп.
                       (сума літерами і цифрами)  
  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики                                                                                   Дніпровської міської ради
  (посада)                        
      С.Б. Баляй  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
  12.02.2018      
      (число, місяць, рік)   М.П.  
           
 КОШТОРИС  на  2018 рік  
40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                                 навчальних закладів Чечелівського району
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м. Дніпра  
(найменування міста, району, області)  
вид бюджету   Місцевий    (міський бюджет м. Дніпра)  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії                                                    Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    0611010   Надання дошкільної освіти  )   
    Дошкільний заклад № 40    
        (грн.)  
Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ  
Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 894 252,00 212 564 3 106 816,00  
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 894 252,00 х 2 894 252,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 212 564 212 564  
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством       25010000 х 212 564 212 564  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  25010100 х 212 564 212 564  
Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 х 0 0  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  25010400 х 0 0  
 - інші  джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0  
Благодійні внески, гранти та дарунки  25020100  х 0 0  
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів  25020200  х 0 0  
 - інші надходження, у т.ч.:   х      
   інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х      
Інші субвенції 41035000        
   фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов*язання)   х      
     
  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами   х      
   програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)   х * *  
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 2 894 252,00 212 564 3 106 816,00  
 Поточні видатки 2000 2 894 252,00 212 564 3 106 816,00  
Оплата праці 2110 1 791 533 0 1 791 533  
Заробітна плата 2111 1 791 533   1 791 533  
Грошове утримання військовослужбовців 2112     0  
Нарахування на оплату праці 2120 394 137   394 137  
Використання товарів і послуг 2200 708 582,00 212 564 921 146,00  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210     0  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220     0  
Продукти харчування 2230 377 376 212 564 589 940  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     0,00  
Видатки на відрядження 2250     0  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0   0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 331 206 0 331 206  
Оплата теплопостачання 2271 0   0  
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 9 951   9 951  
Оплата електроенергії  2273 81 546   81 546  
Оплата природного газу 2274 239 709   239 709  
Оплата інших енергоносіїв 2275     0  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0  
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0 0 0  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410     0  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420     0  
Поточні трансферти 2600 0 0 0  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610     0  
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620     0  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0  
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0  
Виплата пенсій і допомоги 2710     0  
Стипендії 2720     0  
Інші виплати населенню 2730     0  
Інші поточні видатки 2800     0  
Капітальні видатки 3000 0 0 0  
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0  
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110     0  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121     0  
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122     0  
Капітальний ремонт 3130 0 0 0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0  
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132     0  
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0  
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142     0  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143     0  
Створення державних запасів і резервів 3150     0  
Придбання землі і нематеріальних активів    3160     0  
Капітальні трансферти 3200 0 0 0  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210     0  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230     0  
Капітальні трансферти населенню 3240     0  
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111     0  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112     0  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113     0  
Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0  
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0  
*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"  
           
Завідувач ДДЗ     І.Г. Ткач  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
Начальник відділу ЦБ Чечелівського району     І.О. Батіна  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
12.02.2018          
                                       (число, місяць, рік)          
М.П.          
           
   


 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
     Наказ Міністерства  фінансів України   
     28 січня 2002 року  N 57     
    (у редакції наказу  Міністерства фінансів  України  
    від 04 грудня 2015 року №1118)    
           
  Затверджений у сумі ___________________________ 2 000 790,00 грн  
                                                                                                              Два мільйона сімсот дев*яносто  грн.  00 коп.
                       (сума літерами і цифрами)  
  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики                                                                                   Дніпровської міської ради
  (посада)                        
      О.В. Марусов  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
  10.02.2017      
      (число, місяць, рік)   М.П.  
           
                                                                                          КОШТОРИС  на  2017 рік  
40506248 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  навчальних закладів Чечелівського району
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
                                                                                                     м. Дніпро  
(найменування міста, району, області)  
вид бюджету  _ Місцевий    (міський бюджет м.   Дніпра)___________________________________________________________________________________________,  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ централізованої бухгалтерії                                                    Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Чечелівського району  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів 070101   
    Дошкільний заклад № 40    
        (грн.)  
Найменування Код Усього на рік   РАЗОМ  
Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 811 309,00 189 481 2 000 790,00  
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 811 309,00 х 1 811 309,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х 189 481 189 481  
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством       25010000 х 189 481 189 481  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  25010100 х 189 481 189 481  
Плата за оренду майна бюджетних установ   25010300 х 0 0  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  25010400 х 0 0  
 - інші  джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0  
Благодійні внески, гранти та дарунки  25020100  х 0 0  
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів  25020200  х 0 0  
 - інші надходження, у т.ч.:   х      
   інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х      
Інші субвенції 41035000        
   фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов*язання)   х      
     
  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами   х      
   програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування бюджету)   х * *  
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1 811 309,00 189 481 2 000 790,00  
 Поточні видатки 2000 1 811 309,00 189 481 2 000 790,00  
Оплата праці 2110 1 126 854 0 1 126 854  
Заробітна плата 2111 1 126 854   1 126 854  
Грошове утримання військовослужбовців 2112     0  
Нарахування на оплату праці 2120 247 908   247 908  
Використання товарів і послуг 2200 435 863,00 189 481 625 344,00  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210 7 000   7 000  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 465   465  
Продукти харчування 2230 135 697 189 481 325 178  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 38 198,00   38 198,00  
Видатки на відрядження 2250 31   31  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0   0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 253 742 0 253 742  
Оплата теплопостачання 2271 0   0  
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 10 063   10 063  
Оплата електроенергії  2273 67 240   67 240  
Оплата природного газу 2274 176 439   176 439  
Оплата інших енергоносіїв 2275     0  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2280 730 0 730  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 730   730  
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0 0 0  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410     0  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420     0  
Поточні трансферти 2600 0 0 0  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610     0  
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620     0  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0  
Соціальне забезпечення 2700 684 0 684  
Виплата пенсій і допомоги 2710     0  
Стипендії 2720     0  
Інші виплати населенню 2730 684   684  
Інші поточні видатки 2800     0  
Капітальні видатки 3000 0 0 0  
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0  
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110     0  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121     0  
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122     0  
Капітальний ремонт 3130 0 0 0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0  
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132     0  
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0  
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142     0  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143     0  
Створення державних запасів і резервів 3150     0  
Придбання землі і нематеріальних активів    3160     0  
Капітальні трансферти 3200 0 0 0  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210     0  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230     0  
Капітальні трансферти населенню 3240     0  
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111     0  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112     0  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113     0  
Надання зовнішніх кредитів 4210     0  
Нерозподілені видатки 9000     0  
*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"  
           
Завідувач ДДЗ     І.Г. Ткач  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
Начальник відділу ЦБ Чечелівського району     І.О. Батіна  
  (підпис) (ініціали і прізвище)  
10.02.2017          
                                       (число, місяць, рік)          
М.П.