Комунальний заклад дошкільної освіти № 40 Дніпровської міської ради
Відкритий доступ

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти п. 2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

 

      

Серія                                                                                                                                                                              № 038705

 

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

 

ДНІРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

 

Найменування юридичної                                                                          Комунальний заклад освіти «Дошкільний                                     

особи:                                                                                                           навчальний заклад (ясла-садок) №40»                       

                                                                                                                     Дніпропетровської міської ради

 

Ідентифікаційний код

юридичної особи:                                                                                        36641304

 

 

Відповідно до:                                                                                            наказу департаменту освіти і науки

                                                                                                                    Дніпропетровської облдержадміністрації

                                                                                                                     від 09.07.2013 № 559/0/212-13

                                                                                                                    рішення Дніпропетровської регіональної

                                                                                                                    експертної ради з питань ліцензування та

                                                                                                                    атестації навчальних закладів від 19.06.2013,

                                                                                                                    протокол № 169  

 

Видано:                                                                                                       АТЕСТОВАНИМ (достатній рівень)

                                                                                                                   за рівнем дошкільної освіти з ліцензованим

                                                                                                                  обсягом прийому 75 осіб

 

Строк дії свідоцтва:                                                                                 до 09.07.2023р.

 

 

Виконуючий обов’язки

директора

департаменту освіти і науки

облдержадміністрації                                                                                        О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ   

 

Дата видачі свідоцтва:                                                                                        07.08.2015 р.            

 

 

Навчально-виховна робота.

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 40» Дніпровської міської ради

          Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Концепції дошкільного виховання в Україні, Статуту закладу, затвердженого наказом №296 від 14.12.2016 року директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, «Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій, Інструктивно-методичного листа «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладу», Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

 •  Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку в минулому навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з дітей раннього віку і завершаючи її вступом до школи.

     Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №40 організовував освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

 • художньо-естетичний;
 • духовно-патріотичний;
 • еколого-просвітницький.

     Дошкільний навчальний заклад ніс відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

          Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок)   № 40 у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності і вони були спрямовані на вирішення наступних завдань:

1. Продовжити роботу щодо комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через призму взаємодії дитина-педагог-батьки.

2. Продовжити роботу з впровадження освітніх стратегій соціалізації особистості за для формування у дітей дошкільного віку громадсько-патріотичних норм (V етап).

3. Удосконалити роботу з формування основ здорового способу життя  через реалізацію завдань екологічної освіти.

          Для цього у дошкільному навчальному закладі  створені наступні умови:

 • Проводяться педагогічні ради, семінари-практикуми, консультації, педагогічні години роботу яких спрямовано на вирішення цих  питань з урахуванням  індивідуальних особливостей вихованців;
 • Планомірно проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ;
 • Освітній процес носить науково-методичний і пошуковий характер, будувається  на діагностичній основі.

 Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з дітей раннього віку і завершаючи її вступом до школи.

Діяльність дошкільного навчального закладу  спрямована на виконання основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей, забезпечення соціальної адаптації та задоволення потреб батьків у догляді та оздоровленні дошкільнят.

          Аналіз результатів загального і соціального розвитку дітей у 2019-2020 навчальному році у порівнянні з позаминулими роками свідчить про стабільну роботу педагогічного колективу та раціональне побудування освітнього процесу.

          Навантаження дітей у формі занять розпочинається з групи раннього віку, а форми їх проведення -  індивідуальна, індивідуально-групова та групова.

          Робочий навчальний план складається з інваріантної частини, яка забезпечує компетентність дитини відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні та варіативної частини, в якій  передбачені індивідуальні та групові заняття за варіативними програмами.

  Планування освітньо-виховного процесу здійснюється відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016  № 1/9-315  «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році», враховютьсяв вимоги Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

          Варіативна частина розробляється відповідно до Статуту та з урахуванням запитів батьків до індивідуальних потреб дитини. Навчально-виховний процес у закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

 

Освітньо-виховна робота з дітьми дошкільного віку

 

 У дошкільному навчальному закладі функціону три групи для дітей дошкільного віку і одна группа раннього віку.

  Освітній процес у дошкільних групах  навчального закладу умовно розподілявся на III складових блоки:

 1. Спеціально організоване навчання у формі занять різного типу.
 2. Спільна доросло-дитяча (партнерська) діяльність, де дорослий посідає позицію партнера-ініціатора, запрошує дітей до різного роду активної діяльності, демонструє зразки її організації; заохочує та враховує дитячу ініціативу.
 3. Вільна самостійна діяльність дітей, де дорослий перебуває поза межами дитячої діяльності, забезпечуючи розвивальне предметне середовище для вільної діяльності дітей, змінюючи та доповнюючи її відповідно до дитячих інтересів.

         Для забезпечення потреби дітей гнучко та варіативно використовувався простір, де діти мали змогу почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформували оснащення осередків розвитку. 

 Педагогічні працівники працюють за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні  роки», авторськими програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

 Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять індивідуальні, підгрупові, міні-заняття; тематичні, комбіновані, сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми. Розклад занять складається з урахуванням навантаження на дитину (психічного, фізичного, емоційного), передбачає раціональність чергування видів діяльності, зокрема: розумової, рухової та практично-прикладної.

              Важливим моментом в оптимізації навчального процесу з дітьми в групах є використання  професійної позиції педагога:

 • «для дітей»
 • «разом з дітьми»

      У червні 2020 року була проведена діагностика рівня знань, умінь, навичок дітей згідно з програмами за якими працювали групи. Її результати досить позитивні, однак слід звернути увагу на необхідність більш щільної роботи з дітьми за лініями розвитку: пізнавальним та мовленнєвим. Ці показники нижчі ніж в інших розділах і можуть стати резервом у позитивному розвитку дітей у напрямку ампліфікації (розширення).

Результат обстеження – переважаюча кількість дітей високого і достатнього рівнів (всього 95%) свідчать про  достатній рівень підготовки дітей старшої групи до навчання в школі, що є результатом систематичної та послідовної роботи педагогів старшої групи Горб Т.Б., Шляніної Ю.А.

Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей на початок та кінець навчального року дає можливість прослідкувати динаміку розвитку компетенції дітей. Позитивну динаміку відзначено у 10 дітей, які поліпшили результати. Це 50% від загальної кількості дітей. Стабільну динаміку, тобто той самий рівень розвитку, що на початок навчального року показали також 10 дітей (50%). Зворотна динаміка не виявлена у жодної дитини.

          Діти-випускники мають на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості в галузі розвитку працездатності і розумової активності; у дітей  сформовані навички навчальної діяльності, саморегуляції, самостійності; розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрактування; сформована мотиваційна готовність до шкільного навчання.

             Залишаються проблемними питання підвищення самооцінки дошкільників і рівня самоконтролю. Особову увагу педагоги та практичний психолог приділяли індивідуальній роботі, що значно сприяло подальшому розвитку дітей та адаптації їх до шкільного навчання.